مشکلات جنسی

 مشکلات جنسی:یکی از مهم ترین آسیب زندگی زناشویی مشکلات جنسی می باشد و یکی علت های طلاق در کشور محسوب می باشد. نبود رضایت داشتن در رابطه جنسی می تواند در زندگی مشترک مشکلی به وجود بیاورد. مشکلات جنسی صمیمی بودن میان زوجین را کم می کند. همسری که در نبود رضایت جنسی خود را … ادامه خواندن مشکلات جنسی